جمع ایده ناب و بکارگیری خردمندانه ابزار، نتیجه‌ای فوق‌العاده بر جای می‌گذارد! و سایت «من یک رشوه پرداخت کردم» یکی از آنهاست. در این سایت، افرادی که مجبور شدند رشوه بپردازند (I paid a bribe)، افرادی که به هر نحوی در برابر رشوه مقاومت کردند (I did not pay a bribe)، و نیز افرادی که با یک مأمور دولتی امین مواجه شدند (I met a honor officer)، گزارش خود را در این سایت ثبت می‌کنند. این ثبت کردند سبب می‌شود که سالم‌ترین و ناسالم‌ترین ایالت‌ها (استان‌ها)، و نیز سازمان‌ها مشخص شده، بدین‌وسیله وسیله‌ای برای ایجاد فشار اجتماعی برای مقابله با فساد فراهم می‌گردد. گفتنی است که سایت نامبرده ویژه کشور هندوستان طراحی شده است، اما ...

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع گزارشگران تخلف
بخش نظام اداری
جغرافیا هند
منتشر کننده شفافیت برای ایران

نکته ویژه

هر چند Janaagraha سایت «من یک رشوه پرداخت کردم» را متناسب با کشور هندوستان طراحی و پیاده‌سازی نموده است، اما زمینه‌ای را بوجود آورده که سایت‌های محلی هر کشوری را نیز بر این بستر طراحی و راه‌اندازی نماید. تاکنون این جنبش (initiative)، برای کشورهای زیر سایتی را با همین موضوع ارائه نموده و یا بزودی ارائه خواهد نمود (برای دسترسی به صفحه، روی تصویر زیر کلیک کنید):

About I Paid a Bribe

ipaidabribe.com is Janaagraha's unique initiative to tackle corruption by harnessing the collective energy of citizens. You can report on the nature, number, pattern, types, location, frequency and values of actual corrupt acts on this website. Your reports will, perhaps for the first time, provide a snapshot of bribes occurring across your city. We will use them to argue for improving governance systems and procedures, tightening law enforcement and regulation and thereby reduce the scope for corruption in obtaining services from the government. We invite you to register any recent or old bribes you have paid. Please tell us if you resisted a demand for a bribe, or did not have to pay a bribe, because of a new procedure or an honest official who helped you. We do not ask for your name or phone details, so feel free to report on the formats provided. (from About us Page)