در ســایت «استیمایز» که از ســال 2011 شــروع به فعالیــت کرده‌اســت، 5 هــزار تحلیلگر بازارهای مالی مشغول پیش‎بینی قیمت سهام هستند. تحلیلگــران مختلــف، پیش‌بینی‎های خــود را در سایت ثبت می‌کنند تا همه‌چیز به‌صورت شفاف گزارش شود. شــواهد نشان می‌دهد در 65 درصد موارد، تحلیلگران ســایت بهتر از تحلیلگران «وال استریت»، سود فصلی شرکت‌های بورسی را پیش‌بینی کرده‌اند.

جمع‌سپاری تحلیل‌های بورسی در سایت «استیمایز»

پیش‌بینی دقیق قیمت سهام شرکت‌های مختلف کاری بسیار دشوار است  و حتی متخصصان و کارشناسان هم در بسیاری از مواقع از عهده‌ این کار برنمی‌آیند. در ســایت «استیمایز» که از ســال 2011 شــروع به فعالیــت کرده‌اســت، 5 هــزار تحلیل‌گر بازارهای مالی مشغول پیش‌بینی قیمت سهام و نرخ رشد اقتصادی هستند. تحلیل‌گــران مختلــف، پیش‌بینی‌های خــود را در دو موضــوع «نرخ رشد اقتصادی» و «سود شرکت‌های سهامی» در سایت ثبت می‌کنند تا همه‌چیز به‌صورت شفاف گزارش شود. عملکرد این ســایت و کاربرانش بسیار شگفت‌آور است؛ شــواهد نشان می‌دهد در 65 درصد موارد، تحلیل‌گران ســایت بهتر از تحلیلگران وال استریت، سود فصلی شرکت‌های بورسی را پیش‌بینی کرده‌اند.

بررسی پیش‌بینی «میزان سود هر سهم(EPS)» شــرکت اَپل از سوی کاربران سایت در مقایسه با تحلیل‌گران وال‌اســتریت نشان می‌دهد در اکثــر موارد، میانگین پیش‌بینی‌های کاربران ســایت بسیار نزدیک میزان سود واقعی هر ســهم اســت. اگرچه دقت پیش‌بینی تک‌تک کاربران در مقایسه بــا پیش‌بینی تک‌تک تحلیل‌گران پایین‌تر اســت، اما در مجموع، پیش‌بینی کاربران سایت از دقت بیشتری برخوردار است. کاربران سایت، ترکیبی انبوه از افراد آماتور و حرفه‌ای هســتند و حال آن‌که تحلیل‌گران وال‌استریت، افرادی محدود و حرفه‌ای هستند. در حقیقت در مقایسه تک به تک افراد و تحلیل آن‌ها با تحلیل‌گران حرفه‌ای، اطلاعات تحلیل‌گران حرفه‌ای بسیار مفیدتر خواهد بود اما وقتی پای جمع‌سپاری به میان می‌آید، با توجه به تعداد تحلیل‌گران این سایت، میانگین تحلیل آن‌ها خیلی به شاخص واقعی و صحیح، نزدیک‌تر از پیش‌بینی تحلیل‌گران خواهد بود.

این ســایت، پس از ثبت و ارزیابی پیش‌بینی‌های کاربران، آنها را در صنایع و شرکت‌های مختلف، رتبه‌بندی می‌کند که از این طریق، می‌توان به میزان تخصص و حرفه‌ای بودن آن‌ها در صنایع مختلف، پی برد. تا کنون بیش از 2 میلیون و هفتصد تحلیل، توسط این سایت ارائه شده است.

 

https://www.estimize.com/