ســازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته‌ دفاعی آمریکا (دارپا)، در اواخر ســال 2009 و به مناسبت چهلمین ســالگرد ایجاد اینترنت، مســابقه‌ای تحت عنوان چالش شبکه 2 برگزار کرد. هدف برپایی این رقابت، ارزیابی نقش اینترنت و شــبکه‌های اجتماعی در برقراری ارتباطات بموقع، تیم‌سازی گسترده و بسیج فوری افراد زیاد برای «حل مسائل با دامنه وسیع و زمان محدود» عنوان شــد.

چگونه تیم MIT توانست در 9 ساعت برنده شود؟

مسابقه به این صورت بود که ده بالون قرمز هشت فوتی در ده نقطه ناشناس آمریکا به هوا فرستاده شدند. برنده مســابقه، فرد یا گروهی بود که زودتر از دیگران همه‌ ده بالون را به درستی مکان‌یابی کند. حدود 4300 گروه در سراسر ایالات‌متحده، با انگیزه دســتیابی به جایزه‌ی 40 هزار دلاری، در این مســابقه شرکت کردند. تیم‌ها برای شناســایی بالون‌ها 9 روز فرصت داشــتند، اما در کمال شگفتیِ برگزارکنندگان، تیم مؤسســه‌ی فناوری ماساچوست(MIT)، توانســت در کمتر از 9 ســاعت، تمامی بالون‌هــا را به درســتی مکانیابی کند! ایــن تیم با مشــارکت 5400 نفر که از 36 ساعت قبل از آغاز رقابت‌ها داوطلب شده‌بودند، به موفقیت رسید.

اســتراتژی تیم MIT مبتنی بر بازاریابی شــبکه‌ای بود. آنها به هر کســی که بالون‌هــا را مکان‌یابی می‌کرد و حتی به هر دلالی کــه اطلاعات مربوط به یک بالون را دست‌به‌دســت بــه تیم MIT می‌رســاند، وعده درصدی از جایزه را می‌دادنــد. به‌طور خــاص، 4000 دلار به مکان‌یابی هــر بالون تخصیص داده‌شــد. 2000 دلار از مبلــغ هــر بالون، برای نخستین کســی بود که اطلاعات صحیــح طول و عــرض جغرافیایی آن را ارســال کند.

هیچ‌یک از دیگر تیم‌ها نتوانست همه‌ی ده بالون را مکان‌یابی کند. یک تیم از «جورجیا تِک» توانست در این نُه ساعت، نه بالون را با کمک 1400 نفری که در خلال چند هفته قبل از شــروع مسابقه داوطلب شــده‌بودند، پیــدا کند. دو تیم دیگر، هشت بالون و پنج تیم دیگر هفت بالون را مکان‌یابی کردند.

هر چند که MIT موفق‌ترین راهبرد را برای بسیج‌کردن گروه‌ها داشت اما به اعتقاد مسئولان برگزاری مسابقه، در ســایر پروژه‌ها سازوکارهای دیگر بهتر جواب می‌دهند. مثلا مسائل دیگر را ممکن است با «راهبرد مبتنی بر نوع‌دوستی» گروه جورجیا تِــک بهتر بتوان رفع کرد. این گروه وعده داده‌بود که تمامی پول جایزه‌ی بالقوه را به صلیب‌ســرخ کشور اهدا خواهد کرد. یا مثلا راهبرد «جورج هوتز» که از شهرتش برای اســتمداد از دیگران بهره برد و توانست هشت بالون را بیابد.