پرفسور «لوییس فون‌آن»، از ایده جمع‎سپاری برای ترجمه محتوای صفحات وب استفاده کرد. «دولینگو» یک بســتر رایگان آموزش زبان است که از کاربران در قبال آموزشی که می‌بینند، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و پس از مراحل ابتدایی آموزش، محتوای صفحات وب را به عنوان تمرین ترجمه در اختیار کاربران نرم‌افزار قرار می‌دهد.

پرفسور لوییس فون‌آن، فردی که در پاسخ به مشکل دیجیتال‌سازی محتواهای کاغذی «ری‌کپچا» را خلق کرد، از ایده جمع سپاری برای خلق یک ایده دیگر استفاده کرد. وی در پی پاسخ به دو مشکل زیر، پروژه نرم‌افزار یادگیری زبان دولینگو را آغاز کرد. اول اینکه، سیستم‌های آموزشی مختلفی در سرتاسر جهان  رسالت خود را آموزش زبان خارجی به کاربران قرار داده‌اند. جدای از ســطح کیفیت، آن‌ها اغلب یا کاملا پولی هستند و یا در بهترین حالت نیمه رایگان هستند. یعنی کاربر باید در ازای خدمات آموزشــی که دریافت می‌کنــد، هزینه‌ای پرداخت کند. به همین دلیل افراد علاقه‌مند به یادگیری زبان خارجی، معمولا در به‌پایان‌رساندن آموزش خود ناموفق هستند. مشکل دوم که کمی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد ازجنس ترجمه است. بســیاری از ســایت‌های معروف دنیا، محتوای خــود را تنها به یک زبان(عموماً انگلیســی) ارائه می‌دهند. برای مثال، محتوای انگلیسی سایت ویکی‌پدیا را با محتوای اسپانیایی آن مقایسه کنید! از طرفی اگر بخواهیم صفحات وب را ترجمه کنیم، نمی‌توان این کار را با 100 یا 1000 نفر انجام داد. برای این کار به میلیون‌ها نفر نیاز اســت که تأمین دستمزد این تعداد نیروی ماهر تقریبا غیرممکن است.

دولینگو یک بســتر رایگان آموزش زبان است که کاربران در قبال آموزشی که می‌بینند، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.  شــیوه کار بــا دولینگو بــرای کاربران بســیار ساده و جذاب است. کاربرد به‌طور رایگان به عضویت ســایت در می‌آید و در زمــان عضویت، زبانی که قصد یادگیــر‌‌ی‌اش را دارد، انتخاب می‌کند. بعــد از طی این مراحــل اولیه، آموزش زبان آغاز می‌شــود.

این نرم‌افزار نیز مانند تمام نرم‌افزارهای مشابه خود با دو چالش بزرگ مواجه بود: یکی تأمین هزینه‌های پروژه در حالی که نرم‌افزار کاملا رایگان است و دیگری تأمین محتوای مورد نیاز نرم افزار به زبان‌های مختلف دنیا. ایده‌ای که پروفسور فون‌آن، اجرا کرد ضمن حل کردن این دو چالش برای نرم‌افزار، دو مشکل هزینه‌های کاربران و ترجمه صفحات وب را نیز از میان برداشت. مدل اقتصادی دولینگو به این صورت است که محتوای روی صفحات وب را به عنوان تمرین ترجمه در اختیار کاربران نرم‌افزار قرار می‌دهد. کاربــر، باید این متون را ترجمــه کنــد. اگر کاربر به صورت صحیح پاسخ دهد، پاداش های مالی برای او در نظر گرفته شده است و در ازای پاســخ‌های اشــتباه، امتیازش کاهش پیدا می‌کند و ایــن انگیزه‌ای اســت برای تلاش در جستجوی جواب صحیح. به این ترتیب بهترین ترجمه برای محتوای سایت‌ها توسط میلیون‌ها نفر تأمین می‌شود. پول دولینگو هم از صاحبان سایت هایی که محتوای آن ها ترجمه می شود به دست می آید.

از افتخارات دولینگو این است که اپل در سال 2013 این برنامه را به‌عنوان برنامه سال خود انتخاب کرد. این برای اولین بار بود که یک برنامه آموزشی این عنوان را کســب کرد. همچنین اپلیکیشــن اندرویــد این برنامه به عنوان بهترین برنامه آموزشــی ســال 2013 در گوگل‌پلی انتخاب شد. دولینگو با تولید نرم‌افزار بســیار ســاده اما خلاق، توانســت یک گزینه جدی برای افرادی باشــد که می‌خواهند زبان جدیدی را فرا بگیرند.

 

منبع: فصلنامه راهبردی رویش، شماره اول، پاییز 94