از ویژگی‌های بارز این گزارش، ارائه ترجمه مهمترین اسناد پارلمان اروپا در زمینه بررسی نحوه شفافیت آراء و روش‌های مختلف رأی‌گیری در کشورهای مختلف اروپایی است.

گزارش «شفافیت آراء نمایندگان پارلمان» که به همت اندیشکده «شفافیت برای ایران» تنظیم شده است، به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
در این گزارش ابتدا به بررسی مفهوم شفافیت و سپس شفافیت پارلمانی و ابعاد آن پرداخته شده است. این گزارش به صورت مبسوط در رابط با شفافیت آراء نمایندگان پارلمان در کشورهای مختلف سخن گفته و سپس با بررسی وبسایت‌های آن‌ها، نحوه ارائه اطلاعات آراء نمایندگان پارلمان آن کشورها را بررسی کرده و نهایتاً پیشنهادهای سیاستی خاصی را متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
از ویژگی‌های بارز این گزارش، ارائه ترجمه مهمترین اسناد پارلمان اروپا در زمینه بررسی نحوه شفافیت آراء و روش‌های مختلف رأی‌گیری در کشورهای مختلف اروپایی است.

دریافت
حجم: 2.92 مگابایت