شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث تحقق نظارت عمومی و افزایش کارایی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. این شفافیت می‌تواند با قانون‌گذاری و یا به صورت داوطلبانه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی آعاز شود. داوطلبانه بودن این اقدام کار پسندیده‌ای است که می‌تواند این امر را تسریع و فرهنگ‌سازی کند.

نوع محتوا اطلاع‌رسانی
موضوع شفافیت جلسات شورایی
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث تحقق نظارت عمومی و افزایش کارایی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. این شفافیت می‌تواند با قانون‌گذاری و یا به صورت داوطلبانه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی آعاز شود. داوطلبانه بودن این اقدام کار پسندیده‌ای است که می‌تواند این امر را تسریع و فرهنگ‌سازی کند. کاری که آقای حاجی دلیگانی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار آن شده است. حاجی دلیگانی در این نامه خواستار اعلام عمومی ارائه پیشنهادات طرح به مجلس، حمایت از طرح، انتشار هزینه‌ها، ثبت و اعلام عمومی مواضع، مکاتبات، پیگیری‌ها، میهمان، استفاده از ابزارهای قانونی نظارت، مشارکت در قانون‌گذاری و نحوه و میزان حضور در مجلس شده است. نامه آقای حاجی دلیگانی در ادامه قابل مشاهده است. باشد که باقی نمایندگان نیز چنین اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند.