این روزها زیاد شنیده می‌شود که مثلا رتبه‌ی ایران در شاخص فساد بهتر یا بدتر شد؛ و یا این‌که حسب سنجش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزء فاسدترین کشورهای دنیاست. اما هیچ‌یک از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها دقیق نیستند. این مطالب عموماً به «شاخص ادراک از فساد» اشاره دارند که در ادامه نکات مختصری برای آشنایی با آن ذکر شده است.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع فساد
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

مقدمه

این روزها زیاد شنیده می‌شود که مثلا رتبه‌ی ایران در شاخص فساد بهتر یا بدتر شد (مثلا این لینک)؛ و یا این‌که حسب سنجش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزء فاسدترین کشورهای دنیاست (مثلا این لینک). اما هیچ‌یک از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها دقیق نیستند. این مطالب عموماً به «شاخص ادراک از فساد» اشاره دارند که در ادامه نکات مختصری برای آشنایی با آن ذکر شده است.

پیرامون چیستی شاخص CPI:

 • شاخص Corruption Perception Index (که به اختصار CPI نیز گفته می‌شود)، مهم‌ترین و مطرح‌ترین شاخصی است که در حوزه‌ی فساد به صورت بین‌المللی شناخته شده است.

 • این شاخص توسط مهم‌ترین و بزرگترین سازمان مردم نهاد (NGO) بین‌المللی در حوزه‌ی مبارزه با فساد، یعنی سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International)، و از سال 1995 به صورت سالیانه تهیه شده و منتشر می‌گردد. دامنه‌ی شمول کشورها در این فهرست از سال اول 41 کشور و در آخرین نسخه از این شاخص در سال 2017 به 180 کشور رسیده است.

 • صفحه‌ی رسمی مرتبط با این شاخص عبارت از:

transparency.org/research/cpi/overview

پیرامون معنای شاخص CPI

 • شاخص CPI در فارسی به صورت «شاخص ادراک از فساد» ترجمه می‌شود،‌ هر چند که سال‌هاست در رسانه‌ها به نادرستی به صورت «شاخص فساد»، «شاخص شفافیت»، «شاخص مبارزه با فساد» و مانند آن‌ها نیز ترجمه شده است.

 • شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست.

 • هر پدیده‌ یک واقعیتی دارد و یک ادراک (فردی یا جمعی) از آن واقعیت. واقعیت یک پدیده و ادراک از آن همواره یکسان نیستند. این فاصله در پدیده‌های حوزه‌ی علوم اجتماعی بیشتر نیز می‌گردد، مانند عدالت، رونق اقتصادی، مرزهای سازمان، قدرت، و … . در مورد فساد هم ماجرا همین‌طور است؛ گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی کمتر از آن. لذا شاخص CPI صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند نه خود آن را.

پیرامون نحوه‌ی تولید شاخص CPI

 • شاخص CPI میانگینی است از تعدادی از منابع مرتبط (شاخص‌های بین‌المللی) که سازمان شفافیت بین‌الملل در هر سال آن‌ها را انتخاب می‌کند. لذا تعداد منابع و مصادیق آن‌ها در هر سال ممکن است تغییر کند، هر چند غالب آنها در سال‌های مختلف تقریباً ثابت هستند.

 • ممکن است برخی از منابع در برخی سال‌ها رتبه و امتیازی را برای برخی کشورها منتشر نکنند (مثلاً به‌دلیل فقدان اطلاعات قابل اعتماد در آن سال). لذا شاخص CPI در هر سال تنها برای کشورهایی محاسبه می‌شود که حداقل در 3 مورد از منابع مذکور امتیاز داشته باشند. برای مثال در گزارش سال 2017، ایران تنها در 7 منبع (از 13 منبع) دارای امتیاز بوده است.

 • هر منبعی که در شاخص ادراک از فساد قرار می‌گیرد، استانداردسازی می‌شود تا امکان تجمیع شاخص‌ها با یکدیگر فراهم گردد. در فرآیند استانداردسازی، نمرات تمام منابع به یک مقیاس 0 تا 100 تبدیل می‌شود که در آن 0 نشانگر بالا‌ترین سطح فساد درک شده، و 100 نمایانگر پایین‌ترین سطح فساد درک شده است.

 • پس از میانگین‌گیری، شاخص CPI به کشورهای مختلف دنیا امتیازی بین 0 تا 100 می‌دهد که مبتنی بر همین امتیاز، کشورها مرتب شده و در نهایت رتبه‌بندی می‌شوند.

 • سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله توضیحات کاملی را پیرامون منابع مورد استفاده در تولید CPI همان سال منتشر می‌کند که این سند مرتبط با شاخص CPI 2017 از طریق این لینک قابل دستیابی است.

پیرامون امتیاز ایران در شاخص CPI

 • رتبه‌ی بین‌المللی ایران در شاخص CPI در طول سال‌های مختلف نوسان زیادی داشته است. نمودار زیر این رتبه را در بستر زمان نمایش می‌دهد. طبیعی است که هر چقدر این عدد کمتر باشد، یعنی رتبه‌ی ایران در جایگاه بالاتر و بهتری قرار دارد:

 • از سوی دیگر اما رتبه‌ی بین‌المللی، نمی‌تواند به خوبی وضعیت مبارزه با فساد در کشور را نمایش دهد؛ چرا که از یک طرف تعداد کشورهایی که هر ساله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند تغییر کرده (بیشتر شده)، و از طرف دیگر رتبه‌ی ادراک از فساد ایران نه فقط متأثر از تلاش ایران در زمینه مبارزه فساد خود بوده، بلکه به میزان زیادی متأثر از تغییر وضعیت سایر کشورها نیز هست، چرا که با یک رقابت در این عرصه روبرو هستیم.

 • لذا در کنار رتبه، باید امتیاز خالص ایران در طول سال‌های مختلف را نیز بررسی کنیم. نمودار زیر، تغییرات امتیاز کشورمان (به صورت درصد) را در طول سال‌های مختلف نمایش می‌دهد. طبیعی است که این امتیاز هر چقدر بالاتر باشد، نشانگر وضعیت بهتر کشورمان است:

 • تصویر زیر، وضعیت رتبه‌ی ادراک از فساد در کشورهای مختلف جهان را نمایش می‌دهد:

برخی انتقادات

 • سنجش میزان ادراک از فساد در شاخص CPI دقیق نیست. زیرا برخی از منابع مورد استفاده در CPI مشخصاً بر موضوع فساد تمرکز ندارند.

 • مؤسساتی که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش CPI را تهیه می‌کنند، در ایران نمایندگی ندارند. به همین دلیل جامعه آماری که برای پیمایش جهت تهیه شاخص‌های خود انجام می‌دهند، عموما شامل ایرانیان خارج از کشور است. به همین دلیل محتمل است که نتایج پیمایش‌های این مؤسسات دچار اریب گردد.

 • گزارش CPI بسیاری از مفاسد را دربرنمی‌گیرد. بنابراین نمی‌تواند نتیجه دقیقی در مورد میزان ادراک فساد ارائه کند.

 • در بسیاری از منابع مورد استفاده در CPI، ایران دارای امتیاز نیست که این امر موجب کاهش دقت نتیجه و هم‌چنین پایین آمدن رتبه ایران می‌شود. برای مثال، در سال 2009، تنها 3 منبع دارای امتیاز برای ایران بودند که در آن سال، ایران بدترین رتبه خود در گزارش CPI را کسب کرده بود.

برای مطالعه بیشتر

نتایج و تحلیل‌ها از شاخص ادراک از فساد سال 2017

منابع سازمان شفافیت بین‌الملل برای محاسبه شاخص ادراک از فساد

ضمیمه

منابعی که در تولید گزارش سال 2017 از آن‌ها استفاده شده، عبارتند از:

گزارش ارزیابی نهادی و سیاست کشوری، بانک توسعه آفریقایی 2016

African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2016

شاخص‌های حکمرانی پایدار، بنیاد برتلسمن استیفتانگ 2017

Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2017

شاخص تحول، بنیاد برتلسمن استیفتانگ 2017-2018

Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2017-2018

رتبه ریسک کشوری، واحد اطلاعات اکونومیست 2017

Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2017

گزارش ملل در حال گذار، خانه آزادی 2017

Freedom House Nations in Transit 2017

رتبه‌بندی ریسک کشوری، گلوبال اینسایت 2016

Global Insight Country Risk Ratings 2016

نظرسنجی از مدیران اجرایی، سالنامه رقابت‌پذیری جهانی، مرکز رقابت‌پذیری جهانی IMD

IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2017

گزارش اطلاعات آسیایی، موسسه مشاوره ریسک سیاسی و اقتصادی 2017

Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence Report 2017

دستورالعمل بین المللی ریسک کشوری، گروه PRS

The PRS Group International Country Risk Guide 2017

گزارش ارزیابی نهادی و سیاست کشوری، بانک جهانی 2017

World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2017

نظرسنجی از مدیران اجریی، مجمع جهانی اقتصاد 2017

World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017

نظرسنجی نخبگانی شاخص حاکمیت قانون، پروژه عدالت جهانی 2017-2018

World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2017-2018

گزارش پروژه شاخص گونه‌های دموکراسی 2017

Varieties of Democracy (V-Dem) 2017