ماده 1:

قالب کلی نامگذاری فایل‌ها چنین حالتی دارد:

 • [Date] - [Title] - [Time].[Extension]

1-1. [Date]

 • عنوان کلیه فایل‌ها با تاریخ آغاز می‌گردد؛

 • در ذکر تاریخ، از هیچ علامت واسطی (مثلا :/-.,) استفاده نمی‌گردد و بخش‌های مختلف به هم می‌چسبند.

 • برای نمونه: 910728

1-2. [Title]

 • در نام‌گذاری، از بکاربردن حروف فارسی اجتناب شده، بلکه معادل فینگلیسی و یا انگلیسی آن استفاده می‌گردد؛

 • حاوی عنوان فایل خواهد بود. این عنوان توضیحات خوبی را در رابطه با فایل، البته به صورت خلاصه ارائه می‌کند. برای نمونه: مربوط به جلسه یا موضوع خاصی، حاوی چه مطلبی و امثالهم

 • پیشنهاد اکید آن است که از بکاربردن عنوان‌های خیلی خلاصه، کلی و نامفهوم خودداری گردد، بلکه مشخصه مختصر و مفیدی برای محتوای آن به شمار آید. همچنین بخش‌های مختلف عنوان نیز می‌تواند توسط خط‌تیره از یکدیگر جدا گردد.

 • برای نمونه: List e Asami

1-3. [Time]

 • در صورت نیاز، می‌توان ساعت استفاده از فایل را نیز در انتهای عنوان فایل درج کرد.

 • در ذکر ساعت نیز، همانند تاریخ، از هیچ علامت واسطی (مثلا :/-.,) استفاده نمی‌گردد و بخش‌های مختلف به هم می‌چسبند.

 • برای نمونه: 1820

1-4. سایر نکات:

 • میان این سه بخش، ترکیب «فاصله، خط‌تیره، فاصله» قرار می‌گیرد، یعنی: « - »

1-5. چند مثال:

1-5-1. نمونه‌های مناسب:

 • 910224 – Liste Asamie Pazirofte Shodegan – Noskheye Nahaee.docx

 • 910315 – Tahlil ha – 0715.xlsx

 • 901230 – Tabrik e Eid.pdf

1-5-2. نمونه‌های نامناسب:

 • 91-02-24 – Liste Asamie.docx

عنوان فوق، بدلیل بکار رفتن خط‌تیره در تاریخ نامناسب است.

 • 910224.docx

عنوان فوق، بدلیل فقدان عنوان، نامناسب است.

 • 910224-Liste Asamie.docx

عنوان فوق، بدلیل عدم پیروی از الگوی «فاصله، خط‌تیره، فاصله» میان دو بخش، نادرست است (قبل و بعد از خط‌تیره فاصله ندارد).

 • 910315 – 0715 - Tahlil ha.xlsx

عنوان فوق، ترتیب بخش‌ها را رعایت نکرده است (تاریخ قبل از عنوان آمده است).

 • 910315 – تحلیل‌ها.xlsx

در عنوان فوق، عبارت فارسی بکار رفته است که نامناسب است.