یکی از رویکردهای نوین شکل گرفته در عرصۀ سیاست‌گذاری و حکمرانی، بحث سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی است. سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی، مفهوم و رویکردی جدیدی است که به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصۀ سیاست‌گذاری است.

حوزه شفافیت داده باز Open data Scope
موضوع راهنما، آموزشی Learning, Educational Subject
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی

Strategic Studies of Public Policy Publisher

چکیده

یکی از رویکردهای نوین شکل گرفته در عرصۀ سیاست‌گذاری و حکمرانی، بحث سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی است. سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی، مفهوم و رویکردی جدیدی است که به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصۀ سیاست‌گذاری است. پژوهش حاضر با هدف فهم سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی و فواید و مزایای آن در عرصۀ سیاست‌گذاری شکل گرفته است. این پژوهش با روش و رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است و با بهره‌گیری از روش تحلیل اسنادی، مزایا و فواید سیاست‌گذاری دادۀ باز در عرصۀ حاکمیتی مشخص می‌شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و اکتشافی است و فاقد فرضیۀ پژوهشی است. با مشاهدۀ پژوهش‌های انجام شده در حوزۀ دادۀ باز و همچنین اقدامات عملی که در سطح جهان انجام شده است، مشخص می‌شود که سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی باعث تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تأثیرات مدیریتی و حاکمیتی (سیاس تگذاری) می‌شود که این تأثیرات، در جای خود، گام‌هایی مهم در راستای تحول دولت و سیاست‌گذاری دولتی است.

این پژوهش توسط آقایان محمد عبدالحسین زاده، مهدی ثنائی و محمدمهدی ذوالفقار زاده تهیه شده است.

شما می‌توانید فایل pdf این پژوهش را دریافت و مطالعه کنید:

 دریافت
حجم: 1.88 مگابایت

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.