مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) اخیرا گزارشی بسیار جالب توجهی را با هدف بررسی «آینده حکومت‌ها» منتشر کرده است. این گزارش نقش فناوری، به‌ویژه فناوری ICT، بر متحول شدن نقش و جایگاه حکومت‌ها و مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت 3 سناریوی مختلف را برای آینده حکومت‌ها تصویر کرده و ویژگی‌های هر یک را بررسی می‌نماید. این گزارش همچنین از این منظر قابل توجه است که نمونه‌های زیادی از تجربیات به‌کارگیری فناوری ICT در عرصه حاکمیتی و اثرات آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

حوزه شفافیت علیه فساد Open Government Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Learning, Educational Subject
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی English Language
منتشر کننده روزنامه فرهیختگان World Economic Forum Publisher

این گزارش از طریق آدرس زیر قابل دستیابی است:

Future of Government Smart Toolbox (World Economic Forum)

کلیات فصول این گزارش

  • فصل اول: تأثیر فناوری بر اعتماد (The Impact of Technology on Trust)
  • فصل دوم: رهبری 2.0: تأثیر فناوری بر رهبری (Leadership 2.0 – The Impact of Technology on Leadership)
  • فصل سوم: ارتقاء خدمات حکومت برای شهروندان در عصر فناوری (Enhancing Government Services for Citizens in the Digital Age)
  • فصل چهارم: نقش فناوری در «نمایندگی سیاسی» (The Role of Technology in Political Representation)
  • فصل پنجم: تأثیر فناوری اطلاعات بر مبارزه با فساد (The Impact of Information Technology on Anti-corruption)
  • فصل ششم: راهبردهای حاکمیتی برای مبارزه با دزدی اطلاعات (Governance Solutions to Overcoming Stovepiping and Silos)
  • فصل هفتم: استفاده از فناوری به منظور کمک به شهروندان متأثر از جنگ و ستیزه‌جویی (Using Technology to Help Civilians Affected by Conflict)
  • فصل هشتم:  تأثیر ICT بر نوآوری در حکومت (The Impact of ICT for Government Innovation)
  • فصل نهم: سناریوهای آینده حکومت (Scenarios on the Future of Government)