پیشنهادات موجود در گزارش‌های EITI معمولا کشور را به سمت اینکه چگونه صنایع استخراجی را بهتر اداره کند راهنمایی می‌نماید. آن‌ها می‌توانند سهم مهمی در سیاست‌گذاری اصلاح و تغییر داشته باشند. به هر میزانی که به این پیشنهادات عمل شود، در میزان تاثیر اجرای EITI در حکمروایی صنایع استخراجی به طور قابل ملاحظه‌ای تاثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورها گزارش‌های EITI به وسیله‌ای جهت تشخیص برای برجسته‌سازی ایرادات در نظام‌های دولتی تبدیل شده است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش صنایع استخراجی
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

در دسترس قرار دادن داده‌ها

پیشنهاداتی در خصوص افزایش سطح دسترسی داده‌ها

  •      سامانه آنلاین کاداستر باید ارتقا پیدا کند تا اطلاعات امتیازات معدنی بیشتر در دسترس قرار گیرد (جمهوری دموکراتیک کنگو، گزارش سال 2011).
  •      گروه ذی نفعان (MSG) باید مواردی مانند قراردادها و مالکیت شرکت‌ها را در گزارش بعدی در نظر بگیرد (قزاقستان، گزارش سال 13-2012)

ارتقای شیوه‌های حسابرسی در دولت/ شرکت

پیشنهاداتی در خصوص تقویت شیوه حسابرسی دولت و/یا شرکت

  •       سیستم‌های نظارت بر جریان‌های درآمدی باید متمرکز شوند (موزامبیک، گزارش سال 2011).
  •      پرداخت‌هایی که توسط شرکت‌ها مستقیما به بانک مرکزی واریز می‌شوند باید توسط موسسه عالی حسابرسی نظارت شود (جمهوری دموکراتیک کنگو، گزارش نفت و گاز 2011)
  •      دسته‌بندی پرداخت‌ها به دولت نباید تغییر کند تا از ضبط نادرست آنها جلوگیری کند (ترینیداد و توباگو، گزارش سال 2011)

بهبود حکمروایی در صنایع استخراجی

پیشنهاداتی با تمرکز بر قوانین، نظارتی و اصلاحات اداری

  •     فرآیند باز صدور مجوز باید معرفی تا مناقصه‌ها رقابتی شوند (غنا، گزارش‌های 13-2012)
  •    مقامات دولتی باید تضمین دهند که دریافتی‌های حاصل از حقوق دولتی به موقع و در چارچوب‌های مالی به دولت‌های محلی منتقل می‌شوند (غنا، گزارش‌های 13-2012).
  •    فرمولی پایدار برای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی باید ابداع شود (نیجریه، گزارش‌های 10-2007)