آقای دکتر ثنائی در 6 بهمن 1393 ارائه‌ای را با موضوع عمومی آشنایی با شفافیت و حکمرانی باز برگزار نمودند که ضبط و مستند گشته که در اینجا با جداسازی مطالب در بخش‌های موضوعی مختلف، تقدیم می‌گردد. مشاهده این مباحث برای افرادی که علاقه‌مند آشنایی با این حوزه‌ها هستند بسیار ضروری و مفید می‌باشد.

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Learning, Educational Subject
نوع مطلب متن Video Type
زبان انگلیسی Farsi Language
منتشر کننده دانشگاه سوثمپتون انگلیس Transparency4iran Publisher

بخش اول: مبانی شفافیت (مدت: 53:33)

شامل مباحثی همچون: شفافیت چیست، اهداف و آثار شفافیت، حوزه‌های معناداری، فایده و ضرر شفافیت برای ...، ابزارهای شفافیت، محدوده شفافیت.

بخش دوم: آشنایی با سازمان شفافیت بین‌الملل (مدت: 12:58)

شامل مباحثی همچون: معرفی اجمالی شفافیت بین‌الملل، معرفی شاخص ادراک فساد، معرفی شاخص پرداخت رشوه، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد.

بخش سوم: مراحل پنج‌گانه ایجاد شفافیت (مدت: 11:24)

شامل مباحثی همچون: روش‌های ایجاد شفافیت، تقسیم‌بندی ساختاری شفافیت، مراحل ایجاد شفافیت

بخش چهارم: تجربه ایالات متحده: کمیسیون فدرال انتخابات (مدت: 6:32)

شامل مباحثی همچون: قانون کمیپن‌های انتخابات فدرال (FECA)، کمیسیون فدران انتخابات (FEC) و وظایف آن.

بخش پنجم: تجربه ایالات متحده: VoteSmart (مدت: 21:29)

شامل مباحثی همچون: معرفی هدف این سایت، ابزار I Spy، ابزار Political Galaxy، ابزار Easy Vote، ابزار Track this Politician، مکانیزم تأمین مالی آن.

بخش ششم: تجربه ایالات متحده: OpenSecrets (مدت: 36:43)

شامل مباحثی همچون: معرفی سایت OpenSecrets و معرفی اجمالی انواع گزارش‌های مالی که در رابطه با سیاست‌مداران دنیا منتشر می‌کند.

بخش هفتم: تجربه ایالات متحده: GovTrack (مدت: 13:32)

شامل مباحثی همچون: معرفی سایت GovTrack و انواع گزارش‌هایی که در رابطه با نمایندگان، کمیسیون‌ها و طرح‌هایی مجلسین ایالات متحده ، ارائه می‌کند.

بخش هشتم: داده باز حاکمیت (OGD) و تجربه انگلستان (مدت: 10:09)

شامل مباحثی همچون: معرفی رویکرد داده باز حاکمیت، تجربه انگلستان و صحبت‌های آقای دیوید کمرون

بخش نهم: همکار‌ی‌های حاکمیت باز (OGP) (مدت: 28:38)

شامل مباحثی همچون: معرفی جنبش همکاری‌های حاکمیت باز، نمونه‌های بکارگیری رویکرد داده باز حاکمیت در کشورهای مختلف

بخش دهم: تجربه شفافیت در ایران (مدت: 3:20)

شامل مباحثی همچون: معرفی سامانه طرح‌ها و لوایح مرکز پژوهش‌های مجلس و ارزیابی آن، گروه دیدبان مجلس