با توجه به وجود قوانین الزام آور برای ایجاد شفافیت در امور مالی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در کشور، ولی میبینیم که به این قوانین عمل نمیشود، حال یا بخاطر عدم اطلاع مردم از حق قانونی خود و عدم مطالبه گری در این زمینه، و یا بخاطر مغفول نگاه داشتن این قوانین بوسیله برخی ذینفعان. نتیجه یکی است؛ ناکارآمدی و بستر مناسب برای فساد مالی...

نوع محتوا ارزیابی
موضوع شفافیت گردش مالی در حکومت
بخش شورا و کمیسیون
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

در این پست، مختصرا به معرفی این دو بند مغفول درباره شهرداری ها و شوراهای اسلامی کشور میپردازیم:

در  بند 10ماده71 قانون "تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور" آمده است: شورای شهر موظف است صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود را تایید و جهت انتشار عمومی آن اقدام کند و همچنین نسخه‌ای از آن به وزارت کشور ارسال کند.

همچنین در بند 31 همان ماده میخوانیم: شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند

متن کامل این قانون را از اینجا میتوانید دریافت کنید.

این قانون در اول خرداد سال 1375 به تصویب رسیده است. طبیعی است که بطور خودکار هر کدام از شوراهای اسلامی شهرها باید خود را موظف به انجام این قانون میدانستند و به آن عمل میکردند، ولی حتی با توجه به مطالبه گری برخی از شهرها نیز هنوز هم یک سامانه برای ارائه امور مالی شوراهای اسلامی شهرها تهیه نشده است. گزارش مطالبه گری یکی از شهرها به این موضوع را میتوانید از این لینک بخوانید:

چرا شورای شهر یزد، صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری را اعلام نمی کند؟