در این جزوه راهنمای خوبی در رابطه با نحوه و امکانات و ابزارهای مختلف یک وبسایت پارلمان ارائه شده است. هر چند مطالب این جزوه نسبت به استانداردهای روز قدری قدیمی است (نشر در سال 2009)، با این با توجه به وضعیت کنونی وبسایت مجلس کشورمان، بسیار قابل استفاده و روشن کننده خواهد بود.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع فناوری و تکنولوژی
بخش مجلس و پارلمان
منتشر کننده شفافیت برای ایران

مجموعه شفافیت برای ایران این سند را ترجمه کرده است که از اینجا در دسترس می‌باشد.

این سند از طریق آدرس زیر نیز قابل دستیابی است:

Guidelines for Parliamentary Websites (2009)