امروزه تأثیر فناوری در همه شئون زندگی بسیار گسترده و قابل توجه است، که صد البته پارلمان و حوزه قانون‌گذاری نیز از این امر مستثنی نیست. پیشتر مطلبی را در رابطه با «فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در پارلمان: ابزارهایی برای مردم‌سالاری» منتشر کرده بودیم. در این جا گزارش دیگری را معرفی می‌کنیم که به چگونگی پیشرفت پارلمان الکترونیک (e-Parliament) در سطح دنیا می‌پردازد.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع فناوری و تکنولوژی
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

امروزه تأثیر فناوری در همه شئون زندگی بسیار گسترده و قابل توجه است، که صد البته پارلمان و حوزه قانون‌گذاری نیز از این امر مستثنی نیست. پیشتر مطلبی را در رابطه با «فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در پارلمان: ابزارهایی برای مردم‌سالاری» منتشر کرده بودیم. در این جا گزارش دیگری را معرفی می‌کنیم که به چگونگی پیشرفت پارلمان الکترونیک (e-Parliament) در سطح دنیا می‌پردازد.

Global Centre for ICT in Parliament: World e-Parliament Report 2012

گفتنی است که نسخه جدید این پیمایش جهانی برای ارائه در سال 2016 آغاز گردیده است.

فهرست مطالب گزارش سال 2012

 • Contents
 • Foreword
 • Acknowledgements
 • Executive Summary
 • Introduction
 • Part 1: PARLIAMENTS, CITIZENS, AND THE INFORMATION SOCIETY
  • Chapter 1 - Major Global Trends since 2010 and Possible Developments beyond 2012
  • Chapter 2 - Communication and Engagement
  • Chapter 3 - Achieving Openness, Transparency, and Accountability through Websites
 • Part 2: BUILDING THE FOUNDATION OF E-PARLIAMENT
  • Chapter 4 - Technology Services for Members
  • Chapter 5 - From Paper Documents to Digital Information: Managing Parliamentary Documentation
  • Chapter 6 - Libraries and Research Services
  • Chapter 7 - Human Resources and Technical Infrastructure
  • Chapter 8 - ICT Strategic Planning and Implementation for e-Parliament
 • Part 3: ADVANCING THE STATE OF E-PARLIAMENT
  • Chapter 9 - The State of  e-Parliament in 2012
  • Chapter 10 - Advancing Inter-Parliamentary Cooperation
  • Chapter 11 - Major Findings, Conclusions, and Recommendations
 • Bibliography
 • Boxes
 • Figures
 • ANNEXES